Privacyverklaring Box Accountants & Adviseurs B.V.

In deze privacyverklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt opgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • Alleen gebruiken voor doelen met u overeengekomen
 • Niet met anderen zullen delen
 • Zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen wij graag met u in contact.

Contactgegevens

E-mail: p.box@box-acc.nl
Adres: Hof 90, 5571 CC Bergeijk
Telefoon: 0497 – 571 341

Persoonsgegevens die wij verwerken

Box Accountants & Adviseurs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens heeft u zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens
 • Overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring:

 • Gebruik van onze diensten
 • Communicatie
 • Formulieren

Wij verwerken uitsluitend uw persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende grondslagen:

 • Er is toestemming gekregen voor specifieke doeleinden
 • Er dient een wettelijke verplichting te worden nagekomen
 • Het verwerken is noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst
 • Het is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen
 • Het is noodzakelijk ter vervulling van een taak van algemeen belang of ter uitvoering van openbaar gezag.

Wat zijn uw rechten

In het kader van de AVG heeft u als betrokkene recht op:

 • Transparante informatie en duidelijke communicatie over uw persoonsgegevens die over u zijn verzamelden worden gebruikt.
 • Inzage in uw persoonsgegevens en rectificatie indien deze onjuist zijn.
 • Beperking van de verwerking, bijvoorbeeld in geval van onjuiste gegevens of wanneer gegevens niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.
 • Overdraagbaarheid van gegevens; de verwerkingsverantwoordelijke kan gegevens, op uw verzoek, overdragen of delen met een andere partij.
 • Bezwaar tegen gebruik van uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Box Accountants & Adviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging

Box Accountants & Adviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen,

Geheimhouding

Box Accountants & Adviseurs verwerkt uw persoons slechts in opdracht van u, behoudens wettelijke verplichtingen. Wij zijn verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens waarvan wij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift ons tot mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Datalek

Zo spoedig mogelijk nadat wij kennis hebben genomen van een incident of datalek dat betrekking heeft of kan hebben op uw persoonsgegevens stellen wij het protocol melden en registeren van datalekken in werking.